Καταγγελία των COBAS για το SWP και ΣΕΚ

LONDRA - A PROPOSITO DEL FSE - COMUNICATO CONF COBAS

Il corteo conclusivo del Forum sociale europeo di Londra è stato segnato pesantemente dall’intollerabile comportamento del Comitato organizzatore britannico e in particolare delle forze in esso dominanti, il Socialist workers party (SWP), Socialist Action (il gruppo del sindaco di Londra Ken Livingstone) e alcuni sindacati di categoria. Diverse centinaia di giovani, provenienti dagli “spazi autonomi” (inclusi nel programma del Forum ma che il giorno prima ne avevano contestato duramente, ma senza violenza, la gestione) e confluenti nel corteo, venivano caricati dalla polizia che effettuava quattro arresti (due italiani e due greci). Alla insistente richiesta della parte della delegazione italiana in testa al corteo affinché se ne esigesse la liberazione, il Comitato britannico non dava alcuna risposta. Alla conclusione del corteo, tentando di far dare dal palco notizia dell’accaduto, scoprivamo che l’accesso al palco era consentito solo al Comitato britannico e che, in luogo del concerto previsto, vi sarebbero stati una ventina di interventi monopolizzati dagli inglesi e da cui erano escluse tutte le delegazioni europee. A quel punto, i giovani caricati in precedenza dalla polizia tentavano l’accesso al palco spintonando il servizio d’ordine che chiamava la polizia, provocando altri arresti (e facendone salire il numero a nove) tra cui quello di Xavier Ruiz, responsabile inglese di Indymedia. I Cobas denunciano le gravi responsabilità del Comitato britannico e delle organizzazioni succitate, che hanno gestito corteo e comizio come se fossero “cosa loro” e di fatto usato la polizia per “risolvere” i contrasti nel movimento, gettando un’ombra pesante su un Forum che invece ha visto discutere appassionatamente molte migliaia di persone e che ha lanciato importantissime mobilitazioni contro la guerra in Iraq e Palestina, contro le politiche sociali liberiste e per la difesa dei migranti: e che nell’Assemblea conclusiva si è pronunciato per una profonda modifica della propria struttura, oramai insufficiente per lo sviluppo dell’organizzazione e del conflitto antiliberista e anti-guerra. Di questo e di come garantire la massima inclusione, facendo sì che fatti come quelli di Londra non si ripetano mai più, discuteremo a Parigi nella prossima Assemblea europea il 18 e 19 dicembre. Piero Bernocchi Confederazione Cobas

The closing rally for the European Social Forum in London has been deeply marred by the intolerable behaviour of the British Organising Committee, and in particular by the forces that dominate it: the Socialist Workers Party, Socialist Action (the group behind London’s Mayor Ken Livingstone), and some trade unions. Several hundred young people coming from the "autonomous spaces"� (included in the programme of the Forum and who the day before had fiercely criticised, although without violence, the management of the Forum) were coming to the demonstration when the Police attacked them making four arrests (two Italians and two Greeks). Despite the insistent requests from the Italian delegation at the head of the march to demand their liberation, the British Committee did not say a word. At the end of the march, when trying to give news of these events from the stage, we discovered that access to this was restricted to the British Committee. Instead of the agreed concert, we had around twenty speeches monopolised by the English to the exclusion of all other European delegations. At this point the young people previously surrounded by Police were trying to access the stage, upsetting the stewards of the rally, who called the police provoking further arrests, bringing the number to a total of nine. Among these was Javier Ruiz, one of the persons responsible for Indymedia in England. From COBAS we denounce the grave responsibility of the British Committee and the organisations involved,who have managed the rally as if it was their own, and have used the Police to "solve" the conflicts in the movement. This casts a dark shadow over a Forum that has seen many thousand people passionately debating, and that started important mobilisations against the wars in Iraq and Palestine, against the liberal social policies and in defence of migrants. In it’s conclusive assembly the Forum argued for a deep modification of its own structures inadequate for a growth of the organisation to confront liberalism and war. We will talk about this, and about how to make sure that events like those that happened in London are never repeated, in the next European Assembly in Paris on the 18th and 19th of December. Piero Bernocchi Confederazione Cobas Rome, 18th October 2004

Προσθέστε περισσότερες πληροφορίες

To μέγιστο μέγεθος των αρχείων είναι 16ΜΒ. Επιτρέπονται όλες οι γνωστές καταλήξεις αρχείων εικόνας,ήχου, βίντεο. ΠΡΟΣΟΧΗ! Για να υπάρχει η δυνατότα embed ενός video πρέπει να είναι της μορφής mp4 ή ogg.

Νέο! Επιλέξτε ποιά εικόνα θα απεικονίζεται στην αρχή του σχόλιου.

Creative Commons License

Όλα τα περιεχόμενα αυτού του δικτυακού τόπου είναι ελεύθερα προς αντιγραφή, διανομή, προβολή και μεταποίηση, αρκεί να συνεχίσουν να διατίθενται, αυτά και τα παράγωγα έργα που πιθανώς προκύψουν, εξίσου ελεύθερα, υπό τους όρους της άδειας χρήσης Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License