Ο Νόμος 3207/2003 για την ανέγερση του νέου μουσείου ακρόπολης

...

Ν 3207/03: Θέματα Ολυμπιακής Προετοιμασίας, Νέο Μουσείο Ακρόπολης, Ωδεία, Ολυμπιακό Προξενείο κλπ. ΝΟΜΟΣ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 3207 (ΦΕΚ Α' 302/24.12.2003) Ρύθμιση θεμάτων Ολυμπιακής Προετοιμασίας και άλλες διατάξεις. Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Εκδίδομε τον ακόλουθο νόμο που ψήφισε η Βουλή: Αρθρο 9 Ρύθμιση θεμάτων ανέγερσης του Νέου Μουσείου Ακρόπολης 1. Το Νέο Μουσείο της Ακρόπολης ανεγείρεται στο οικοδομικό τετράγωνο του Δήμου Αθηναίων που περικλείεται από τις οδούς Διονυσίου Αρεοπαγίτου, Μητσαίων, Χατζηχρήστου και Μακρυγιάννη και ειδικότερα στην έκταση που ορίζεται με στοιχεία α, β, γ, δ, Μ, Ν, Ξ, Α, Β, Γ, Δ, α στο διάγραμμα κλίμακας 1:500 που θεωρήθηκε από τον Προϊστάμενο Διεύθυνσης Τοπογραφικών Εφαρμογών του Υπουργείου Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημόσιων Εργων με την υπ' αριθμ. 78894/1996 πράξη του και αντίτυπό του σε φωτοσμίκρυνση, δημοσιεύεται στο από 6.8.1996 προεδρικό διάταγμα (ΦΕΚ 1006 Δ). 2. Πέραν των ειδικών όρων και περιορισμών δόμησης για την ανέγερση του Νέου Μουσείου Ακρόπολης που ισχύουν σύμφωνα με τις κείμενες ειδικές διατάξεις, ορίζονται επιπροσθέτως τα ακόλουθα, τα οποία υπερισχύουν κάθε αντίθετης ρύθμισης: α. Επιτρέπεται η τοποθέτηση του κτιρίου ελεύθερα στο οικόπεδο και ειδικότερα η μη τήρηση της απόστασης "Δ" από τα πίσω και πλάγια όρια του οικοπέδου, όπως αυτή ορίζεται στο άρθρο 9 του Ν. 1577/1985 (ΦΕΚ 210 Α), όπως αυτό τροποποιήθηκε και ισχύει β. Δεν προσμετράται στο συντελεστή δόμησης η επιφάνεια των υπόγειων ορόφων για ηλεκτρομηχανολογικές εγκαταστάσεις με ύψος μεγαλύτερο των τριών (3) μέτρων. 3. Η κατασκευή και λειτουργία του Νέου Μουσείου Ακρόπολης, περί του οποίου η αρχιτεκτονική, στατική και Η/Μ μελέτη που αναφέρεται στην παράγραφο 4 διέπεται από τους ακόλουθους περιβαλλοντικούς όρους: α. Οριακές τιμές εκπομπής ρυπαντικών φορτίων και συγκεντρώσεων: Οσον αφορά τις αέριες εκπομπές οι επιτρεπόμενες συγκεντρώσεις ρύπων αναφέρονται στις ΠΥΣ 99/10.7.1987 (ΦΕΚ 135 Α) και 25/18.3.1988 (ΦΕΚ 52 Α). Για τα υγρά απόβλητα θα εφαρμόζονται οι ισχύουσες νομαρχιακές αποφάσεις. β. Ειδικές οριακές τιμές στάθμης θορύβου και δονήσεων: Για τις εργασίες κατασκευής, όσον αφορά το θόρυβο, πρέπει να τηρούνται τα προβλεπόμενα στις Αποφάσεις του Υπουργού Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημόσιων Εργων υπ' αριθμ. 56206/1613 (ΦΕΚ 570 Β' 9.9.1986), 69001/1921 (ΦΕΚ 751 Β'/18.8.1988) και 765 (ΦΕΚ 81 Β'/21.2.1991). γ. Τεχνικά έργα, μέτρα, όροι και περιορισμοί που επιβάλλεται να κατασκευαστούν ή να ληφθούν για την αντιμετώπιση της ρύπανσης ή γενικότερα της υποβάθμισης του περιβάλλοντος και παρακολούθησης της εφαρμογής των περιβαλλοντικών όρων: γ.1. Κατά τη φάση της κατασκευής πρέπει να γίνουν ή να τηρούνται τα παρακάτω: 1. Σχετικά με το θόρυβο, ο ανάδοχος κατασκευής του έργου θα πρέπει να συμμορφωθεί προς όλες τις κείμενες διατάξεις και να λάβει όλα τα απαραίτητα μέτρα για τη μείωση στο ελάχιστο των μεγάλων ηχητικών εκπομπών και τον περιορισμό των θορύβων και των δονήσεων μέσα στα αποδεκτά όρια. 2. Απαγορεύετοι η παραμονή στο χώρο του έργου και η χρησιμοποίηση μηχανημάτων χωρίς το πιστοποιητικό έγκρισης τύπου Ε.Ο.Κ. περί θορύβου σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παράγραφο β' παραπάνω. Η επιβλέπουσα υπηρεσία υποχρεούται να ελέγχει την τήρηση των παραπάνω. Μέση στάθμη θορύβου κατά τη λειτουργία των εργοταξίων ορίζονται τα 65 db (Α). 3. Σε περίπτωση που κατά την κατασκευή του έργου προκύψει θέμα μετακίνησης ή επέμβασης σε δίκτυα υποδομής, απαιτείται η έγκαιρη ειδοποίηση των αρμόδιων Δ.Ε.Κ.Ο. και συνεννόηση με αυτές. 4. Τα οχήματα μεταφοράς προϊόντων εκσκαφών και οικοδομικών υλικών να είναι καλυμμένα, για την αποφυγή εκπομπής σκόνης, και η διακίνησή τους να γίνεται από κεντρικές οδούς των Αθηνών. 5. Τα προϊόντα εκσκαφής να διατίθενται στη χωματερή Ανω Λιοσίων ή σε άλλους εγκεκριμένους χώρους, συμπεριλαμβανομένων αυτών που δέχονται προϊόντα εκσκαφής του Μετρό Αθηνών. Τα υπόλοιπα απορρίμματα να συλλέγονται σε ειδικά ανοικτά κιβώτια (containers) και να διατίθενται επίσης στους παραπάνω χώρους. 6. Να γίνεται συστηματικός καθαρισμός του οδικού δικτύου της ευρύτερης περιοχής με υδροφόρα ή σάρωθρο με καταιονισμούς νερού. 7. Κατά τη διάρκεια της κατασκευής πρέπει να δοθεί προσοχή στη δυνατότητα παροχέτευσης των ομβρίων απορροών. Η ύπαρξη κλίσης στο οικόπεδο και τη γύρω περιοχή διευκολύνει την απορροή, αλλά ταυτόχρονα κάνει αναγκαία τη λήψη μέτρων για την κατεύθυνση των ροών των υδάτων και την αποφυγή διοχέτευσης καθιζανόντων στερεών στο δίκτυο αποχέτευσης. 8. Οι περιοχές χωματουργικών εργασιών να περιφραχθούν. 9. Να γίνεται συστηματική διαβροχή των εργοταξιακών χώρων. 10. Να τηρούνται τα επιτρεπόμενα όρια χώρων εργασίας σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία. 11. Κατά τη λειτουργία των εργοταξίων σε μεσημβρινές και νυχτερινές ώρες, καθώς και σε αργίες να λαμβάνεται ειδική μέριμνα για τον περιορισμό της όχλησης. 12. Οι χωματουργικές εργασίες να Υίνονται με την επίβλεψη αρχαιολόγου και με την εποπτεία της αρμόδιας Υπηρεσίας του Υπουργείου Οικονομίας και οικονομικών. 13. Να κατασκευασθεί μόνιμο δίκτυο πυροπροστασίας. γ.2. Κατά τη φάση της λειτουργίας: 1. Να αποκατασταθεί και διαμορφωθεί κατάλληλα ο περιβάλλων χώρος του κτιρίου. δ. Ο κύριος του έργου υποχρεούται να επιβάλει την τήρηση των περιβαλλοντικών όρων στον εκάστοτε ανάδοχο. ε. Χρονικό διάστημα ισχύος των περιβαλλοντικών όρων: Οι προαναφερόμενοι περιβαλλοντικοί όροι ισχύουν για όσο χρόνο διαρκέσουν τα έργα κατασκευής με την προϋπόθεση ότι δεν θα έχει επέλθει ουσιώδης μεταβολή των δεδομένων. Ο έλεγχος τήρησης των ανωτέρω περιβαλλοντικών όρων ανατίθεται στην αρμόδια Ειδική Υπηρεσία Περιβάλλοντος του Υπουργείου Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημόσιων Εργων. Τυχόν τροποποιήσεις των περιβαλλοιτικών όρων γίνονται με κοινή απόφαση των Υπουργών Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημόσιων Εργων και Πολιτισμού. 4. Επιτρέπεται η ανέγερση του Νέου Μουσείου Ακρόπολης σύμφωνα με την από 30/31.5.2003 μελέτη, η οποία ελέγχθηκε και θεωρήθηκε από τη Διεύθυνση Μελετών Μουσείων και Πολιτιστικών Κτιρίων του Υπουργείου Πολιτισμού και η οποία ειδικότερα περιλαμβάνει: α) Αρχιτεκτονική μελέτη η οποία περιλαμβάνει: Μελέτη Περιβάλλοντος Χώρου Μελέτη Κτιρίου Μελέτη Παθητικής Πυροπροστασίας Τοπογραφικό Διάγραμμα Διάγραμμα Κάλυψης, Δόμησης και Φύτευσης Μελέτη ΣΑΥ ΦΑΥ. β) Στατική μελέτη η οποία περιλαμβάνει: Στατική Μελέτη Κτιρίου Στατική Μελέτη Κατασκευών Περιβάλλοντος Χώρου Μελέτη Σεισμικής Μόνωσης Μελέτη Αντιστηρίξεων Πρανών Εκσκαφής. γ) Μελέτη Η/Μ εγκαταστάσεων η οποία περιλαμβάνει: Μελέτη Αποχέτευσης Ομβρίων Μελέτη ύδρευσης άρδευσης Μελέτη Δομημένης Καλωδίωσης Ασύρματης Αναζήτησης Ασύρματης Επικοινωνίας Ενδοεπικοινωνίας Μελέτη Συστημάτων Ασφαλείας Μελέτη Μεγαφώνων Ρολογιών R/TV Μελέτη Πυρανίχνευσης Μελέτη Πυρόσβεσης Μελέτη Αντικεραυνικής Προστασίας Γειώσεων Μελέτη Πεπιεσμένου Αέρα Μελέτη Εγκατάστασης Κενού Μελέτη Ανυψωτικών Ανελκυστήρων Μελέτη Καύσιμου Αερίου Μελέτη Κλιματισμού Μελέτη Ισχυρών Ρευμάτων. δ) Μελέτη υαλοπετασμάτων του περιβλήματος του κτιρίου. Εγκρίνεται η θέση και η διάταξη των κτιριακών εγκαταστάσεων του Νέου Μουσείου της Ακρόπολης, όπως απεικονίζονται σε τοπογραφικό διάγραμμα κλίμακας 1:500 και σε διάγραμμα κάλυψης κλίμακας 1:500, που θεωρήθηκαν από τον Προϊστάμενο της Διεύθυνσης Μελετών Μουσείων και Πολιτιστικών Κτιρίων του Υπουργείου Πολιτισμού και δημοσιεύονται σε φωτοσμίκρυνση με τον παρόντα νόμο στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Η παρούσα έγκριση και ρύθμιση του παρόντος άρθρου επέχουν θέση άδειας της αρμόδιας πολεοδομικής αρχής για την εκτέλεση των εργασιών ανέγερσης του Νέου Μουσείου της Ακρόπολης. Κατά νόμο επιβλέπων των εργασιών, που αντιστοιχεί στην οικοδομική άδεια, είναι ο Προϊστάμενος της Διεύθυνσης Εκτελέσεως Εργων Μουσείων και Πολιτιστικών Κτιρίων του Υπουργείου Πολιτισμού. 5. Για τυχόν αναθεωρήσεις, τροποποιήσεις ή ενημερώσεις της οικοδομικής άδειας της παραγράφου 4 του παρόντος άρθρου, αρμόδια είναι η υπηρεσία που ορίζεται στην περίπτωση α' της παραγράφου 3 του άρθρου 2 του Ν. 2947/2001. 6. Η υπ' αριθμ. 1435/2002 άδεια εκσκαφών και αντιστηρίξεων της Πολεοδομίας Αθηνών, όπως αναθεωρήθηκε με την υπ' αριθμ. 985/2003 πράξη της, καταργείται από την έκδοσή της, οι δε σχετικές εκτελεσθείσες βάσει αυτής εργασίες περιλαμβάνονται στην οικοδομική άδεια της παρ. 4 του παρόντος άρθρου. Αρθρο 13 Εναρξη ισχύος Οι διατάξεις του παρόντος νόμου ισχύουν από την ημερομηνία δημοσίευσης του νόμου στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, εκτός εάν άλλως ορίζεται στις επί μέρους διατάξεις του. Παραγγέλλομε τη δημοσίευση του παρόντος στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και την εκτέλεσή του ως νόμου του Κράτους. Αθήνα, 24 Δεκεμβρίου 2003 Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΣΤΕΦΑΝΟΠΟΥΛΟΣ ΟI ΥΠΟΥΡΓΟI ΟIΚΟΝΟΜIΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ Ν. ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΑΚΗΣ Γ. ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ ΕΘΝΙΚΗΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ. ΔΗΜ. ΑΜΥΝΑΣ ΔΙΟΙΚ. ΚΑΙ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ Γ. ΠΑΠΑΝΤΩΝΙΟΥ Κ. ΣΚΑΝΔΑΛΙΔΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΧΩΡ. ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΔΗΜ. ΕΡΓΩΝ ΑΠ.-ΑΘ. ΤΣΟΧΑΤΖΟΠΟΥΛΟΣ Β. ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝ. ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ Π. ΕΥΘΥΜΙΟΥ Δ. ΡΕΠΠΑΣ ΓΕΩΡΓΙΑΣ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ Γ. ΔΡΥΣ Φ. ΠΕΤΣΑΛΝΙΚΟΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΕΥΑΓ. ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ Χ. ΒΕΡΕΛΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΤΑΞΗΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗΣ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ Γ. ΦΛΩΡΙΔΗΣ Γ. ΠΑΣΧΑΛΙΔΗΣ Θεωρήθηκε και τέθηκε η Μεγάλη Σφραγίδα του Κράτους Αθήνα, 24 Δεκεμβρίου 2003 Ο ΕΠΙ ΤΗΣ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ Φ. ΠΕΤΣΑΛΝΙΚΟΣ

από ου να χαθείτε 22/01/2004 1:39 πμ.


Συμπροσβάλλεται στο ΣτΕ στις 6 Φλεβάρη, γιατί είναι ΑΝΤΙΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΟΣ και ΣΥΝΕΠΩΣ ΠΑΡΑΝΟΜΟΣ σαν και αυτούς που τον έγραψαν και τον ψήφισαν και τον υπόγραψαν. Εξάλλου το δικαστήριο ζήτησε την έκδοση άδειας την οποία και δεν έλαβε. Για να πάρεις άδεια χρειάζεσαι κάποια στοιχεία ότι θα φτιάξεις κάτι που δεν θα πέσει. Απλά πράγματα. Για να κηρύξεις διαγωνισμό τέτοιου μεγέθους πρέπει να τον καταθέσεις στην ΕΕ πράγμα που δεν έγινε. Και πολλά άλλα. Αν θέλουν οι πολυχρονεμένοι, ας περιμένουν μέχρι την επόμενη αναθεώρηση του Συντάγματος, ΓΙΑ ΝΑ ΤΟ ΚΑΤΑΡΓΗΣΟΥΝΕ ΝΑ ΞΕΜΠΕΡΔΕΥΟΥΝΕ και μετά με την ησυχία τους ξεμπερδεύουν με ενοχλητικά στοιχεία, δικαστές, πολίτες, Παρθενώνα, φιλοσοφικές σχολές κλπ. Η λέξη που λέγαμε πως γράφεται στα Αγγλικά? papadreou? floridis? petsalnikos? simitis? (αυτός απείχε σε ένδειξη διαμαρτυρίας) venizelos? Πενήντα τόσες και ένα τσάι τους έμειναν. Πάντως το δικαστήριο στις 31/12/2003 τους ζήτησε να προσκομίσουν σε 6 ημέρες για να εκτιμήσει τον κίνδυνο για τις αρχαιότητες, ακόμα την ανάδειξη και εγκατάσταση εργολάβου σύμφωνα με τις οδηγίες της ΕΕ, και χρονοδιάγραμμα για την έμπηξη πασαλλων και υποστηλωμάτων. ΠΟΥ ΣΤΗΝ ΝΕΟΠΛΑΤΩΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΩΝ ΑΘΗΝΩΝ ΓΙΑ ΝΑ ΦΑΝΕ ΤΗΝ ΑΚΡΟΠΟΛΗ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΝΘΡΩΠΟΤΗΤΑ ΤΑ ΣΑΛΟΝΙΑ Δεν πήγαν άδεια, εκκρεμούν ασφαλιστικά μεταξύ των εργολάβων, και το Ελεγκτικό δεν έχει αποφανθεί για το παραδάκι, γιατί δεν υπάρχει προέγκριση αφού δεν υπάρχει πια παραδάκι και τα λούκια στην ΕΕ στερέψαν πια. Το Δικαστήριο επιφυλάσεται Το νόμο ψήφισαν οι υπάλληλοι του ΠΑΣΟΚ Α.Ε. μπήκε και η μεγάλη τόοση σφραγίδα του κράτους, (με τι σύμβολο αλήθεια?) πω πω τιμές ου να χαθείτε

από τόπε ο νομάρχης 22/01/2004 9:02 πμ.


Τόπε ο νομάρχης. Τα κεφάλια μέσα όλοι. Για να γίνουμε φίλοι μπρε. Δεν χαίρεστε μπρε. Εμείς τον ναό της Εφέσου τον έχουμε στην Γερμανία και ούτε που τον κουβεντιάζουμε γιατί σας θυμίζει και σεις θα τον έχετε σπασμένο μέσα κει στο σεράι και μιλάτε μπρε.

από Με τον ψευτοδιευθυντή???? 22/01/2004 11:23 πμ.


4. Επιτρέπεται η ανέγερση του Νέου Μουσείου Ακρόπολης σύμφωνα με την από 30/31.5.2003 μελέτη, η οποία ελέγχθηκε και θεωρήθηκε από τη Διεύθυνση Μελετών Μουσείων και Πολιτιστικών Κτιρίων του Υπουργείου Πολιτισμού ...... Ποιά υπηρεσία είπατε?Αυτή που είναι διευθυντής ένας με πλαστά διπλώματα? Βλέπε εδώ: http://athens.indymedia.org/front.php3?lang=el&article_id=78830#78833 Που είναι αυτός ο ίδιος που είναι και μέλος στο Δ.Σ του ΟΑΝΜΑ ΑΕ και πρωτοστάτησε και στη καταστροφή του Μαραθώνα? Που μπουκώνει το στόμα του ΕΜΠ με αντάλλαγμα έτοιμη διατριβή? Βλέπε εδώ: http://athens.indymedia.org/front.php3?lang=el&article_id=164377 και εδώ: http://athens.indymedia.org/front.php3?lang=el&article_id=136469#136470 Πως είπατε επέχει τη θέση οικοδομικής άδειας? 5. Για τυχόν αναθεωρήσεις, τροποποιήσεις ή ενημερώσεις της οικοδομικής άδειας της παραγράφου 4 του παρόντος άρθρου, αρμόδια είναι η υπηρεσία που ορίζεται στην περίπτωση α' της παραγράφου 3 του άρθρου 2 του Ν. 2947/2001. 6. Η υπ' αριθμ. 1435/2002 άδεια εκσκαφών και αντιστηρίξεων της Πολεοδομίας Αθηνών, όπως αναθεωρήθηκε με την υπ' αριθμ. 985/2003 πράξη της, καταργείται από την έκδοσή της, οι δε σχετικές εκτελεσθείσες βάσει αυτής εργασίες περιλαμβάνονται στην οικοδομική άδεια της παρ. 4 του παρόντος άρθρου. Η 1435/2002 και 985/2003 έχουν κριθεί ΠΑΡΑΝΟΜΕΣ γιατί βασίστηκαν στην απόφαση που το ΣτΕ ΈΚΡΙΝΕ ΠΑΡΑΝΟΜΗ!!΄Και ως εκ τούτου ΔΕΝ ΚΑΤΑΡΓΟΥΝΤΑΙ!!! Σύμφωνα με το Ν.2497/2001 ΚΑΜΙΑ ΑΡΜΟΔΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΕΝ ΕΧΕΙ ΕΚΔΟΣΕΙ ΤΙΠΟΤΑ!!! ΆΣΕ ΒΕΝΙΖΕΛΟ, ΝΟΥΛΑ ΕΙΣΑΙ ΣΤΑ ΝΟΜΙΚΑ!!! Δεν λέω τίποτα άλλο, γιατί τα υποκλέπτεις... ΘΑ ΤΑ ΠΟΥΜΕ ΣΤΙΣ 6 ΦΛΕΒΑΡΗ ΣΤΟ ΣτΕ, ΤΟ ΑΡΓΌΤΕΡΟ...

από Ερώτηση 22/01/2004 7:48 μμ.


Το Μουσείο θα γίνει που ο κόσμος να χαλάσει. Και θα μείνετε με τη μιζέρια σας. Περαστικά σας, χρυσούλια μου. Τώρα απαντήστε μου όπως ξέρετε: βρίζοντας! Δεν περιμένω τίποτα καλύτερο. Α, ναι. Να μάθετε και ορθογραφία...

από δεν σου ταπαν καλά 22/01/2004 8:03 μμ.


Μιζέρια? Ποιά μιζέρια βλέπεις? Και σένα και τον νομάρχη σου και όλους τους μιζερους προδότες του ανθρώπινου είδους, ξέρεις... Χα Τι να καταλάβετε από λευτεριά, μέσα στο κεφάλι... κλπ κλπ Αυτή η έννοια της λευτεριάς σας πειράζει, όπως και αυτή του Ανθρώπου, μίζερα τρωκτικά και εκεί κτυπάτε. Εδώ δεν πιάνει ούτε φοβέρα , ούτε κακιά σκουριά, την πάθατε, . Αντε κλάψα στον Μπλέρ για προεκλογικές ανάγκες γιατί τι άλλο να πείτε? τα παρακάτω? 500.000 άνεργοι και λίμπα όλα, ... και σας κυτάνε ακόμα, καλά τα καταφέρατε..., μέχρι εδώ 50 + 1 τσαι σας έμεινε. Αντε να τα μαζεύετε ζγα ζγα

από ο ανορθόγραφος 22/01/2004 8:12 μμ.


post image
Πάρε και έναν ανορθόγραφο που του κλέβετε το βιός που το άφησε στους συμπολίτες μας για να φυλάει το μνημείο. Πεθαμένος και σας έκανε ρόμπα παγκόσμια, αλλά με τέτοιους (ακου χρυσούλια μου) δεν είναι και δύσκολο. Διάβασε μωρή ανορθογραφία, χαρά μου να καταλάβεις τα χάλια σου

Εικόνες:


Ανάθεμά με και αν κατάλαβα έναν πούτσο από αυτό το θρεντ. Κάποιος δημοσίευσε έναν νόμο χωρίς κανένα σχόλιο, και από κάτω κάποιοι (ή κάποιος) άρχισαν να βρίζουν κάποιους που μόνο αυτοί ξέρουν ποιοι είναι, για λόγους που μόνο αυτοί ξέρουν. Πλάκα έχει μα το θεό ...

από για να καταλάβεις 22/01/2004 9:08 μμ.


Απλά γίνεται το μεγαλύτερο πολιτιστικό έγκλημα των τελευταίων 2.500 ετών. Αρπαγή δημόσιας γης και ελεύθερου αρχαιολογικού χώρου από ιδιώτες και πλήρης καταστροφή αρχαιοτήτων με παράλληλη καθαίρεση όλων των γλυπτών της Ακρόπολης. Το θέμα απασχολεί την UNESCO και όλη την ανθρωπότητα που της ανήκει το μνημείο. Αν και όλα αυτά κρίθηκαν παράνομα, ο βενιζέλος στον ακατανόητο νόμο που βλέπεις πιο πάνω προσπαθεί να πετύχει την καταστροφή αυτή. Κάτι τύποι σαν τον ψευτοευγενικό αποπάνω που σαφώς μας γνωρίζει και επίτηδες πάει να προκαλέσει κάνουν αυτό το έγκλημα. Ο οργανισμός που ανέλαβε την καταστροφή ΟΑΝΜΑ Α.Ε. και ο διορισμένος πρόεδρός του από κάποιον Σημίτη είχε πρόβλημα αυτός και το περιβάλλον του με τις εκφράσεις κάποιου και την ορθογραφία κάποιων και κάποιοι έχουν πρόβλημα με το τι κάνει αυτός και όσοι αλληλοκαλύπτονται για να πετύχουν την καταστροφή αυτή και να μείνουμε χωρίς Ακρόπολη, Φιλοσοφικές Σχολές στο Μακρυγιάννη, να καταστραφεί ο περιβάλλων χώρος της Ακρόπολης με κτίριο 33 μετρα + 4 μέτρα κλιματιστικά σε εμβαδόν τουλάχιστον 10 στρέμματα 150 μέτρα μακριά από την ακρόπολη και με τα γλυπτά πλέον ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑ ΛΑΜΟΓΙΩΝ. Μπες στα λινκ που παρατίθενται παραπάνω να καταλάβεις πως χωρίς πτυχία διευθυντές υπηρεσιών αναλαμβάνουν την καταστροφή. Η παγκόσμια ρόμπα είναι στο http://athens.indymedia.org/front.php3?lang=el&article_id=179426 Καλά τι είδους χρήστης είσαι εσύ που δεν γνωρίζεις ποιοί υπογράφουν τον νόμο?

από γιατί; 23/01/2004 2:04 μμ.


Ποιος το λέει ότι εκεί ήταν η Νεοπλατωνική Σχολή; Πώς και ξεχάσατε το ιερό του Διονύσου εν Λίμναις; Στη φαντασία σας ήταν εκεί όλα αυτά; Κανείς αρχαιολόγος από αυτούς που έκαναν τις ανασκαφές δεν λέει τέτοιες μπούρδες, επειδή, απλούστατα, τίποτα σχετικό δεν βρέθηκε. Εδώ δεν μιλάμε για τις φαντασίες ή και φαντασιώσεις του Ερχι Φον Νταίνικεν, για πειστήρια και στοιχεία μιλάμε. Εχετε; Ποια είναι; Δεν έχετε! Γι' αυτό και δεν μπορείτε να αποδείξετε τίποτα σε όσα Συμβούλια Επικρατείας και αν πάτε. Αλήθεια, το παραδάκι για τις προσφυγές και τις δίκες, που είναι από 500 χιλιαρικάκια μέχρι κάποια εκατομμυριάκια, πού το βρίσκετε; Και έχετε κάνει πάνω από εκατό μηνύσεις. Για φαντάσου χρήμα! Από τον παππού σας το έχετε; Κι εγώ αγαπάω τα αρχαία, αλλά δεν έχω λεφτά να κάνω καμια προσφυγή. Εσείς;;;

από Ασπρη πέτρα 23/01/2004 3:37 μμ.


Αγόρι μου, μάς άκουσες νά λέμε ότι δέν θά γίνει τό ψευτομουσείο σας; Δέν είπαμε τέτοιο πράγμα. Μπορεί νά γίνει, μπορεί καί νά μή γίνει. Αυτό πού εμείς είπαμε είναι ότι θά ΠΟΛΕΜΗΣΟΥΜΕ νά μή γίνει. Δέν έχεις καταλάβει τίποτα από τό Ολυμπιακό πνεύμα δυστυχώς, αξία δέν έχει τόσο η νίκη αλλά η συμμετοχή στόν αγώνα. Ο συγκεκριμμένος αγώνας γίνεται γιά νά σωθεί ο χώρος Μακρυγιάννη. Σώθηκε; έχει καλώς. Δέν σώθηκε; ο αγώνας θά συνεχιστεί γιά νά γκρεμιστεί τό ανουσιούργημα. Παράλληλα βέβαια θά ξεκινήσει ο αγώνας γιά νά τιμωρηθούν οι δράστες καί τά κυκλώματα πού τούς στήριξαν. 100 μυνήσεις κάναμε είπες; Στήν αρχή είμαστε πουλάκι μου. Αυτές τίς κάναμε γιά προπόνηση.Μετά τούς ολυμπιακούς τής Γιάννας θά αρχίσει τό σόου. Είσαι καλός στό τρέξιμο; Αν είσαι έχει καλώς. Αν δέν είσαι ξεκίνα προπόνηση.

από Ασπρη πέτρα 23/01/2004 3:54 μμ.


Γράφεις: "Κανείς αρχαιολόγος από αυτούς που έκαναν τις ανασκαφές δεν λέει τέτοιες μπούρδες, επειδή, απλούστατα, τίποτα σχετικό δεν βρέθηκε" Σκέφτηκες τί έχει νά γίνει άν ένας από αυτούς μιλήσει; Πού θά μιλήσει κάποια στιγμή μόλις τά βρεί σκούρα, γιατί τά άτομα αυτά δέν διακρίνονται γιά τό θάρρος τους. Σέ διαβεβαιώνω εκ πείρας ότι όλοι αυτοί όχι απλά μιλάνε αλλά κελαϊδάνε. Θά σέ συμβούλευα νά τούς θάψεις στά θεμέλια τής οικοδομής όσο είναι ακόμα καιρός.

από δροοό-μοο 23/01/2004 4:06 μμ.


Διονύσου εν λίμναις, λεξικό Τραυλού ο χάρτης βρίσκεται www.icomoshellenic.gr και σε δημοσίευση στο ΙΝΤΥ, αναμένεται να βρεθεί αν δεν βρέθηκε ήδη και το τσακίσαν. Τα νερά που σας πνίγουν ακόμα και στο μετρό που μια μέρα έκλεισε σου λέει τίποτα μαζί με τους εκατοντάδες αμφορείς που βρέθηκαν (φωτο Μετρό Ακρόπολη) Το πρακτικό νούμερο 49 του ΚΑΣ σου λέει τίποτα για την σημαντικότητα των αρχαιοτήτων που παραδέχτηκε και ο υππο σε απάντηση στην Βουλή. Τα 2400 νομίσματα του Κώνστα, η προτομή του Πλάτωνα, τα 31 αγάλματα που έχετε δηλώσει μόνο 6, ο χρονικογράφος Μαρίνος σε απόσπασμα που υπάρχει και στο www.icomoshellenic.gr και ορίζει πλήρως την παρουσία της Νεοπλατωνικής Σχολής στον χώρο στο Μακρυγιάννη. Μπες και δες αλλά έχεις και πράγματα να μαζεύεις και δεν έχεις καιρό. Ο επίτιμος εφορος και σύμβουλος της Μελίνας που συμπεραίνει την ύπαρξη της Νεοπλατωνικής Σχολής και το έχει δημοσιεύσει επανειλλημένα όπως και ο επίτιμος γενικός έφορος αρχαιοτήτων που επίσης συμφωνεί. Τώρα αφού δεν έχει γίνει πλήρης καταγραφή και αποτύπωση όπως ορίζει η νομολογία για ευνόητους λόγους. Τι να πουν αυτοί που κάναν την ανασκαφή ΜΕ ΜΠΟΥΛΝΤΟΖΑ. Το μεγαλύτερο μέρος που έκανε η Τριάντη και ο Καλλιγάς είπαν όσα αρκούν. Για τις μηνύσεις όλα τα ξέρεις βλέπω. Υπάρχουν 25.000 φωτογραφίες και 40 βίντεο που δεν τα βρήκατε γιατί είσασταν απασχολημένοι με κλοπή οικοσκευής. Χάρτες, τοπογραφικά, έγγραφα, όλα με σφραγίδες και υπογραφές. Που να χωρέσουν σε μια μήνυση. Τρέχεις στους ανακριτές? ξέρεις είναι το εγκλημα κατά συρροή? ξέρεις ότι είναι φθορά αρχαιοτήτων εκτός όλων των άλλων? ο νόμος το λέει "...πράξη στο πλαίσιο εγκληματικής δραστηριότητας ή από πολλούς ενωμένους για την τέλεσή της ... κλπ" Που βρίσκουμε τα λεφτά? Ποιοί, σε ποιούς απευθύνεστε? Εσείς τι πάθατε? σας τελειώσαν? ή οι ποινές δεν θα είναι εξαγοράσιμες και μαζεύετε για τις ανάγκες. Να πας στην Ευελπίδων να δεις τον τιμοκατάλογο όπως και όλοι οι συμπάσχοντες συμπολίτες για να ξηγηθούν και αυτοί όπως πρέπει. Δεν σας έκοψε να τιμολογήσετε μήνυση και εκατομμύριο, αλλά πάλι θα την τρώγατε. Νομίζεις ότι για τα ψωροχρήματα θα αφήσουμε την Ακρόπολη στα βρωμόχερά σας. Το επάγγελμα του δικηγόρου είναι λειτούργημα και κάποιοι ακόμα τιμούν τον Ορκο τους. Αν αγαπάς που λες τα αρχαία, τότε ποιό είναι το πρόβλημά σου και σφυρίζεις ύπουλα. Να πας να δεις και την Ακρόπολη σε τι χάλια είναι και να περιμένεις να δεις και το κατέβασμα μαρμάρων αλά Ελγιν που ετοιμάζει η παλιοπαρέα για το 2004. Πάρε και τα ΠΟΛΙΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ σήμερα να μορφωθείς και τα ξαναλέμε μέχρι να σου πάρουν το pc στην υπηρεσία.

από κτίριο δεν θα χτιστεί 23/01/2004 4:15 μμ.


Ασπρη Πέτρα μην ανησυχείς. Δεν θα γκρεμίσουμε τίποτα, γιατί δεν θα σηκωθεί τίποτα. Για αυτό σφυρίζουν τα φίδια. Ασε που έχουμε να σώσουμε και άλλα. Το μνημείο της Ακρόπολης θα μείνει με τις ζωφόρους. μετόπες, αετώματα που κατέβηκαν για συντήρηση και τώρα αυτοί νομίζουν ότι τα βουτάνε αλλά θα πάνε στην θέση τους μαζί με τα άλλα που πήρε ο δάσκαλός τους ο Ελγιν τελικά. Εκεί στην τρύπα έγινε ο ... τους και το ξέρουν καλά αλλά μυαλό δεν βάζουν. Το φίδι ξέρεις και να του κόψεις το κεφάλι κουνιέται ακόμα για λίγο.

Προσθέστε περισσότερες πληροφορίες

To μέγιστο μέγεθος των αρχείων είναι 16ΜΒ. Επιτρέπονται όλες οι γνωστές καταλήξεις αρχείων εικόνας,ήχου, βίντεο. ΠΡΟΣΟΧΗ! Για να υπάρχει η δυνατότα embed ενός video πρέπει να είναι της μορφής mp4 ή ogg.

Νέο! Επιλέξτε ποιά εικόνα θα απεικονίζεται στην αρχή του σχόλιου.

Creative Commons License

Όλα τα περιεχόμενα αυτού του δικτυακού τόπου είναι ελεύθερα προς αντιγραφή, διανομή, προβολή και μεταποίηση, αρκεί να συνεχίσουν να διατίθενται, αυτά και τα παράγωγα έργα που πιθανώς προκύψουν, εξίσου ελεύθερα, υπό τους όρους της άδειας χρήσης Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License