Η ισραηλινή αστυνομία κλείνει το Indymedia Israel

Η Ενωση για τα Πολιτικά Δικαιώματα στο Ισραήλ (ACRI) λέει στο γράμμα της προς τον Υπουργό Δικαιοσύνης του Ισραήλ: "Η έρευνα κατά του Indymedia Israel έχει καταλήξει σε εκφοβισμό, βλάπτοντας την ελευθερία του λόγου στο Ίντερνετ". Δυστυχώς δεν προλαβαίνω να μεταφράσω το κείμενο..

December, 26th, 2003 Police investigators are attempting to throw responsibility on Indymedia Israel’s operators, for publications appearing in the “open publishing zone” of the website. This is done illegally and against the recommendations of a professional committee of the Israel Ministry of Justice. The Indymedia Israel website provides a free and open stage for surfers on the Internet. Approximately three weeks ago, a surfer outside of Israel published a caricature in the open publishing zone of the website, in which the Israeli Prime Minister is portrayed passionately kissing the leader of Nazi Germany. Subsequent to this, the Attorney General of Israel ordered the opening of an investigation against the website’s administrators, for incitement and insulting a public figure. Today, attorney Avner Pinchuk of the Association for Civil Rights in Israel (ACRI) sent a letter to the Israel Attorney General demanding an immediate end to the investigation. Attorney Pinchuk claims that the moment the police realized the site’s operators did not publish the publication, it was illegitimate to harass them with an investigation. Worse than this, the police investigators are attempting to ‘convince’ the site’s operators to commit themselves to continual censorship over all publications in the open publishing zone of the site. By doing this, the investigators deviate from their authority in an attempt to impose on the Israeli Internet arena, norms which are against both the law and the position of most professionals working in the field, in Israel and abroad—including a special committee of the Israel Ministry of Justice. Electronic billboards, like that of Indymedia Israel, are very common on the Internet and are used by many individuals and communities wishing to exchange information and opinions freely. As opposed to the global process of concentration of the media and debate in the hands of a few, the public platform of the Internet provides a unique ground for free, democratic dialogue. Indeed, in the open publishing zone, some offensive expressions might appear, such as slander or abuse of privacy. However, the general opinion of judges and legislators from all over the world holds that, in almost all cases, responsibility should not be laid upon the providers of Internet services—website operators that allow an open publishing zone for the entire surfing public. This is also the opinion of a special committee of the Israeli Ministry of Justice, which presently discusses this issue. Now however, when legislators and judges around the world deny that website operators have civil responsibility for ''guest'' publications, and at the very moment that the Ministry of Justice committee discusses the design of legal arrangements that will explicitly anchor these conceptions in law, the police investigation team makes up its own norms, claiming criminal responsibility, and even worse, hurrying to impose them in practice using an harassing and bullying investigation against the website operators, demanding behavior according to a ‘legal policy’ that they made-up. Attorney Pinchuk adds that making the website operators supervise and censor all publications that are published on the open platform will bring the majority of websites to extinction. Many websites that don’t posses resources can not fulfill the demands for pre-supervision and will rather cancel the open publishing system. Other sites attempting to avoid potential indictment and interrogation will act to aggressively censor, only to assure themselves against intimidation, indictments and other charges. Therefore, analogous to what happened in other public domains, dialogue on the Internet will be reduced to a domain controlled and supervised by and for the few. Fear of abuse on the internet, says Attorney Pinchuk, must not bring about the destruction of the platform itself. We can assume that the invention of the airplane assisted criminals occasionally to escape, but the solution to this problem lies in the field of extradition law and international agreements, not in the destruction of airplanes or placing responsibility on pilots or stewardesses. Therefore, Attorney Pinchuk requests a permanent end to the investigation and a cessation of harassment against the website operators for publications published by others on the open platform on the website. -------------------------------------------------------------------------------- Shamai Leibowitz, lawyer for Indymedia Israel, adds: ''This is a dangerous attempt by the Israeli government, to quash Freedom of Speech and the Freedom to Disseminate Information. It uses fear and threats in order to suppress critique of the Israeli government and what is occurring in the Occupied Palestinian Territories. This police investigation reminds us, to our deep regret, of the situation in the book 1984 by George Orwell.''

Οι ανακριτές αστυνομίας προσπαθούν να ρίξουν την ευθύνη στους χειριστές Indymedia Ισραήλ, για τις δημοσιεύσεις που εμφανίζονται στη "ανοικτή θερμική ζώνη έκδοσησ" του ιστοχώρου. Αυτό γίνεται παράνομα και ενάντια στις συστάσεις μιας επαγγελματικής επιτροπής του υπουργείου του Ισραήλ δικαιοσύνης. Ο ιστοχώρος Indymedia Ισραήλ παρέχει ένα ελεύθερο και ανοικτό στάδιο για τα surfers στο Διαδίκτυο. Περίπου τρεις εβδομάδες πριν, ένα surfer έξω από το Ισραήλ δημοσίευσε μια καρικατούρα στην ανοικτή θερμική ζώνη έκδοσης του ιστοχώρου, στον οποίο ο ισραηλινός πρωταρχικός υπουργός απεικονίζεται παθιασμένα φιλώντας τον ηγέτη της ναζιστικής Γερμανίας. Επόμενος σε αυτό, ο γενικός εισαγγελέας του Ισραήλ διέταξε το άνοιγμα μιας έρευνας ενάντια στους διοικητές του ιστοχώρου, για την ενθάρρυνση και προσβολή ενός δημόσιου αριθμού. Σήμερα, ο πληρεξούσιος Avner Pinchuk της ένωσης για τα αστικά δικαιώματα στο Ισραήλ (ACRI) έστειλε μια επιστολή στο γενικό εισαγγελέα του Ισραήλ που απαιτεί ένα άμεσο τέλος στην έρευνα. Ο πληρεξούσιος Pinchuk απαιτεί ότι η στιγμή η αστυνομία πραγματοποίησε ότι οι χειριστές της περιοχής δεν δημοσίευσαν τη δημοσίευση, ήταν παράνομο για να τους παρενοχλήσει με μια έρευνα. Χειρότερα από αυτό, οι ανακριτές αστυνομίας προσπαθούν "να πείσουν" τους χειριστές της περιοχής για να δεσμευθούν στη συνεχή λογοκρισία πέρα από όλες τις δημοσιεύσεις στην ανοικτή θερμική ζώνη έκδοσης της περιοχής. Με να κάνουν αυτό, οι ανακριτές παρεκκλίνουν από την αρχή τους σε μία προσπάθεια να επιβάλουν στον ισραηλινό χώρο Διαδικτύου, κανόνες που είναι και ενάντια στο νόμο και στη θέση των περισσότερων επαγγελματιών που εργάζονται στο πεδίο, στο Ισραήλ και στο εξωτερικό -- συμπεριλαμβανομένης μιας ειδικής επιτροπής του υπουργείου του Ισραήλ δικαιοσύνης. Οι ηλεκτρονικοί πίνακες διαφημίσεων, όπως αυτό Indymedia Ισραήλ, είναι πολύ κοινοί στο Διαδίκτυο και χρησιμοποιούνται από πολλές άτομα και κοινότητες που επιθυμούν να ανταλλάξουν τις πληροφορίες και τις απόψεις ελεύθερα. Σε αντιδιαστολή με τη σφαιρική διαδικασία της συγκέντρωσης των μέσων και της συζήτησης στα χέρια μερικών, η δημόσια πλατφόρμα του Διαδικτύου παρέχει ένα μοναδικό έδαφος για το ελεύθερο, δημοκρατικό διαλογικό παράθυρο. Πράγματι, στην ανοικτή θερμική ζώνη έκδοσης, μερικές δυσάρεστες εκφράσεις να εμφανιστούν, όπως η δυσφήμηση ή η κατάχρηση της ιδιωτικότητας. Εντούτοις, η γενική άποψη των δικαστών και των νομοθετών από όλο τον κόσμο κρατά ότι, σχεδόν σε όλες τις περιπτώσεις, την ευθύνη δεν πρέπει να τοποθετηθούν επάνω στους προμηθευτές των υπηρεσιών Διαδικτύου -- χειριστές ιστοχώρου που επιτρέπουν μια ανοικτή θερμική ζώνη έκδοσης για το ολόκληρο κάνοντας σερφ κοινό. Αυτό είναι επίσης η άποψη μιας ειδικής επιτροπής του ισραηλινού υπουργείου δικαιοσύνης, το οποίο συζητά προς το παρόν αυτό το ζήτημα. Τώρα εντούτοις, όταν αρνούνται οι νομοθέτες και οι δικαστές γύρω από τον κόσμο ότι οι χειριστές ιστοχώρου έχουν την αστική ευθύνη για "" τις δημοσιεύσεις φιλοξενουμένων '', και στην ίδια την στιγμή ότι το υπουργείο επιτροπής δικαιοσύνης συζητά το σχέδιο των νομικών ρυθμίσεων που θα δέσουν ρητά αυτές τις συλλήψεις στο νόμο, η ομάδα έρευνας αστυνομίας κάνει επάνω τους κανόνες της, που απαιτούν την εγκληματική ευθύνη, και ακόμα και χειρότερος, πιέζοντας χρονικά για να τις επιβάλει που χρησιμοποιούν μια παρενόχληση και που φοβερίζουν στην πράξη την έρευνα ενάντια στους χειριστές ιστοχώρου, που απαιτούν τη συμπεριφορά σύμφωνα με μια" νομική πολιτική "που ετοίμασαν. Ο πληρεξούσιος Pinchuk προσθέτει ότι η παραγωγή των χειριστών ιστοχώρου να εποπτεύσουν και να λογοκρίνουν όλες τις δημοσιεύσεις που δημοσιεύονται στην ανοικτή πλατφόρμα θα φέρει την πλειοψηφία των ιστοχώρων στην εξάλειψη. Πολλοί ιστοχώροι που όχι posses στοιχεία συμπεριφοράς δεν μπορούν να εκπληρώσουν τις ζητήσεις για την προ-επίβλεψη και θα ακυρώσουν μάλλον το ανοικτό σύστημα θέρμανσης, αερισμού και κλιματισμού έκδοσης. ¶λλες περιοχές που προσπαθούν να αποφύγουν την πιθανές μήνυση και την ερώτηση θα ενεργήσουν για να λογοκρίνουν επιθετικά, για να βεβαιωθούν μόνο ενάντια στον εκφοβισμό, τις μηνύσεις και άλλες δαπάνες. Επομένως, ανάλογος με αυτό που συνέβη σε άλλους δημόσιους τομείς, διαλογικό παράθυρο στο Διαδίκτυο θα μειωθεί σε μια δικτυακή γειτονιά που ελέγχεται και που εποπτεύεται από και για λίγους. Ο φόβος της κατάχρησης στο Διαδίκτυο, λέει τον πληρεξούσιο Pinchuk, δεν πρέπει να επιφέρει την καταστροφή η ίδια της πλατφόρμας. Μπορούμε να υποθέσουμε ότι η εφεύρεση του αεροπλάνου βοήθησε τους εγκληματίες για να δραπετεύσει περιστασιακά, αλλά η λύση σε αυτό το πρόβλημα βρίσκεται στον τομέα του νόμου έκδοσης και των διεθνών συμφωνιών, όχι μέσα

Από μία άποψη είναι παρήγορη αυτή η παρέμβαση της Ισραηλινής Κυβέρνησης στο ντόπιο Indy: δείχνει πως δεν έχουμε μονοπώλιο στη βλακεία και στη στενομυαλιά στην Ελλάδα, πως και σε άλλες 'πολιτισμένες' χώρες οι Κυβερνήσεις και οι Δικαιοσύνες βγάζουν όλη την καφρίλα τους με την παραμικρή αφορμή (Θυμάστε την ιστορία με τον Τζιμάκο και τη σημαία;) Σοβαρά όμως, θα είχε ενδιαφέρον να μας διαφώτιζε κάποιος για τις διαπραγματεύσεις που έκανε ο Γιτζχάκ Σαμίρ με τους Ναζί για συμμαχία ενάντια στους Άγγλους. Ο Μπέγκιν αν θυμάμαι καλά είχε κι αυτός κάτι πολύ ύποπτα πάρε δώσε. Γενικά, οι τρομοκρατικές οργανώσεις των δεξιών Εβραίων προσπάθησαν να κάνουν τα καπάκια τους με τους Ναζήδες, σε βαθμό τουλάχιστον να ζητήσουν όπλα από τους Γερμανούς προκειμένου να πολεμήσουν τους Άγγλους στην Παλαιστήνη. Και το Λικούντ είναι, σε μεγάλο βαθμό, προϊόν αυτών ακριβώς των τρομοκρατικών οργανώσεων. Οπότε το να βάζει κάποιος τον Σαρόν να φιλιέται με το Χίτλερ δεν είναι τόσο μακρυά από την πραγματικότητα απ' όσο φαίνεται.

από Γιάννης Δ. Κωνσταντινίδης 05/01/2004 2 μμ.


Το "λουκέτο" του δικτυακού link του IMC Israel από την κυβέρνηση του στρατάρχη Sharon είναι μεθοδευμένο. Πρόκειται για μια πρωτοφανής απόφαση της υπερεθνικής ελίτ που έχει ως κύριους αποδέκτες τους πολέμιους της παγκοσμιοποίησης και τους βασικούς εκφραστές, το Indymedia Center και ο δικός μας "Ανατολικός". Φοβάμαι λοιπόν ότι βαδίζουμε ολοταχώς σε επικίνδυνα μονοπάτια αυταρχισμού και λογοκρισίας, καθώς η ισραηλινή κυβέρνηση έκανε πρώτη την αρχή με το κλείσιμο του IMC Israel, ενώ το παράδειγμα των σιονιστών τραμπούκων ενδέχεται να το εφαρμόσουν και οι υπόλοιπες ιμπεριαλιστικές κυβερνήσεις (μεταξύ άλλων και η ελληνική) με το "σφράγισμα" των websites της IMC διεθνώς.

Προσθέστε περισσότερες πληροφορίες

To μέγιστο μέγεθος των αρχείων είναι 16ΜΒ. Επιτρέπονται όλες οι γνωστές καταλήξεις αρχείων εικόνας,ήχου, βίντεο. ΠΡΟΣΟΧΗ! Για να υπάρχει η δυνατότα embed ενός video πρέπει να είναι της μορφής mp4 ή ogg.

Νέο! Επιλέξτε ποιά εικόνα θα απεικονίζεται στην αρχή του σχόλιου.

Creative Commons License

Όλα τα περιεχόμενα αυτού του δικτυακού τόπου είναι ελεύθερα προς αντιγραφή, διανομή, προβολή και μεταποίηση, αρκεί να συνεχίσουν να διατίθενται, αυτά και τα παράγωγα έργα που πιθανώς προκύψουν, εξίσου ελεύθερα, υπό τους όρους της άδειας χρήσης Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License