[EN/DE] ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗ ΣΤΙΣ KÖPI, ΥΦΑΝΕΤ, ΠΡΟΣΦΥΓΙΚΑ

Οι καταλήψεις μαςσε όλη την Ευρώπη δέχονται επίθεση. Πριν από 6 μέρες, μπάτσοι εκκένωσαν το πάρκο βαγονιών της κατάληψης KØPI. Ως Ζιζάνια, σαν ελάχιστη ένδειξη στήριξης, κρεμάσαμε πανό στην κατάληψη μας, θέλοντας με αυτό τον τρόπο να συμπαρασταθούμε σε όλα τα αγωνιζόμενα συντρόφια που αντιστέκονται στην κρατική καταστολή, στην αστυνομική βαρβαρότητα και στην καπιταλιστική κυριλοποίηση σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη και Βερολίνο.

post image

[GR/EN/DE] AΛΛΗΛΕΓΓΥΗ ΣΤΙΣ KØPI, ΥΦΑΝΕΤ, ΠΡΟΣΦΥΓΙΚΑ

Οι καταλήψεις μαςσε όλη την Ευρώπη δέχονται επίθεση. Πριν από 6 μέρες, μπάτσοι εκκένωσαν το πάρκο βαγονιών της κατάληψης KØPI. Ως Ζιζάνια, σαν ελάχιστη ένδειξη στήριξης, κρεμάσαμε πανό στην κατάληψη μας, θέλοντας με αυτό τον τρόπο να συμπαρασταθούμε σε όλα τα αγωνιζόμενα συντρόφια που αντιστέκονται στην κρατική καταστολή, στην αστυνομική βαρβαρότητα και στην καπιταλιστική κυριλοποίηση σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη και Βερολίνο.

Οι καταλήψεις μας είναι τα εδάφη στα οποία μπορούμε και υπάρχουμε, αλληλεπιδρούμε, οργανώμαστε και ζούμε ελεύθερα, έξω από τις νόρμες και τα στερεότυπα των αποπνικτικών απολυταρχικών, καπιταλιστικών, ρατσιστικών, σεξιστικών και σοβινιστικών κανονικοτήτων.

Στις 15.10 πραγματοποιήθηκε η εκκένωση του χώρου KØPIPLATZ έξω από την ιστορική κατάληψη του Βερολίνου, έπειτα από διαρκή αγώνα που δόθηκε μέχρι και την τελευταία στιγμή για την υπεράσπιση της, τόσο από συντρόφια μέσα όσο και από χιλιάδες αλληλέγγυα άτομα που συγκεντρώθηκαν απ' έξω. Το βράδυ της ίδιας ημέρας πλήθος κόσμου συγκεντρώθηκε στους δρόμους του Kreuzberg πραγματοποιώντας μια δυναμική πορεία, ενάντια στην επιθετική καπιταλιστική επέλαση κυριλοποίησης που σαρώνει τις γειτονιές του Βερολίνου. Η κατάληψη του KØPIPLATZ παρέμενε ζωντανή για πάνω από 20 χρόνια και ελπίζουμε να παραμείνει και για πολλά περισσότερα.

Ταυτόχρονα θέλουμε να επεκτείνουμε την αλληλεγγύη μας και στην κατάληψη ΥΦΑΝΕΤ στη Θεσσαλονίκη, την οποία το Υπουργείο Πολιτισμού απειλεί με εκκένωση και κατεδάφιση του χαρακτηρισμένου ως ιστορικού διατηρητέου κτηρίου. Η κατάληψη της ΥΦΑΝΕΤ, που μετράει πάνω από 17 χρόνια δράσης, αποτελεί σημείο αναφοράς του αναρχικού, αντιεξουσιαστικού και κουίρ χώρου τόσο στη Θεσσαλονίκη όσο και πανελλαδικά.

Μια ακόμη κατάληψη που αντιμετωπίζει κίνδυνο εκκένωσης είναι η κατάληψη στη γειτονιά των Προσφυγικών. Τα ΠΡΟΣΦΥΓΙΚΑ είναι μια κατειλημμένη κοινότητα 6 μπλοκ στη Λεωφόρο Αλεξάνδρας, ανάμεσα στoν Άρειο Πάγο και τη ΓΑΔΑ. Για πάνω από 12 χρόνια, η κοινότητα αγωνίζεται παράλληλα με το αναρχικό κίνημα και σήμερα απειλείται με εκκένωση των 2 πρώτων μπλοκ, τα οποία προβλέπεται να γίνουν πάρκινγκ και μουσείο προσφύγων.

Στεκόμαστε αλληλέγγυα σε όλες τις καταλήψεις, οι οποίες απειλούνται με εκκένωση. Αρνούμαστε να παραχωρήσουμε τους χώρους μας σε κράτος και καπιταλιστές και καταδικάζουμε κάθε κίνηση εκμετάλλευσης τους από τους επενδυτές και την πολιτεία. Ως Ζιζάνια, βλέπουμε τα εαυτά μας ως μέρος του κινήματος υπέρ των καταλήψεων, το οποίο και πρόκειται να το υπερασπιστούμε με κάθε δυνατό τρόπο.

Οι καταλήψεις είναι τα ρόδα των κινημάτων μας. Αν τολμήσετε να τις πάρετε, θα ματώσετε, γιατί εμείς είμαστε τα αγκάθια των αγώνων μας.

Εκφράζουμε την αμέριστη αλληλεγγύη μας στις καταλήψεις KØPI, YFANET, ΠΡΟΣΦΥΓΙΚΑ και στηρίζουμε τις δράσεις που προηγήθηκαν και θα ακολουθήσουν.

 

[EN] SOLIDARITY TO KØPI, YFANET AND PROSFYGIKA

Our squats are under attack all over Europe. 6 days ago, cops evicted the trailer park of Kopiplatz. As a minimum show of support we hung a banner in our squat, Zizania, in solidarity with all struggling comrades against the repression of the state, the violence of the cops and the erasure of gentrification/capitalism, in Athens, Thessaloniki, and Berlin.

Our squats areliberated territories, spaces where we can exist, interact, organise and live outside thenorms and stereotypes of the authoritarian, capitalist, racist, sexist and chauvinist normalities that suffocate us.

On 15.10, the eviction of the historic KØPI trailer park Berlin took place, after a constant struggle until the last moment for its defense, both by comrades inside and by thousands of solidarity people gathered from outside.In the evening of the same day, crowds gathered in the streets of Kreuzberg, carrying out a dynamic march against the aggressive gentrification that sweeps the neighborhoods of Berlin. The building of Kopi and the trailer park have been squattet since over 20 years. We hope for many more to come but the eviction of the Kopiplatz is to be understood as an attack on our structures as a whole.

Along similar lines we extend our solidarity to Yfanet squat in Thessaloniki that the ministry of Culture is threatening with the eviction andthe demolition of a building with historical significance. Squatted for 17 years now, Yfanet is a benchmark in the anarchist, antiautoritharian and queer movement of Thessaloniki and Greece as well.

Another endangered Project is the squatted neighborhood of Prosfigika. Prosfygika is a community of 6 blocks in Alexandras avenue sandwiched between the High Court of Greece and the Athenian police HQs. For over 12 years the community has struggled alongside the anarchist movement and is now threatened with the eviction of its 2 first blocks for them to be turned into parking spaces and a museum for migration.

We stand in solidarity with all squats under threat of eviction. We refuse to give our territories over to state and capitalists, we reject every move to make our spaces profitable for investors and governable for the state. For as Zizania we see ourselves as the part of the squatting movement and will defend it with every means possible.

Squats are the roses of our movements. Try to pull them out and you will bleed, for we are the thorny buds of our struggles.

We stand in full solidarity with KØPI, YFANET, PROSFYGIKA, and support the actions that preceded and will follow.

 

[DE] SOLIDARITÄT MIT KØPI, YFANET UND PROSFYGIKA

Unsere besetzten Häuser werden in ganz Europa angegriffen. Vor 6 Tagen wurde der KØPI Wagenplatz von Bullen geräumt. Als minimalstes Zeichen der Unterstützung haben wir ein Transpi an unserer Besetzung Zizania aufgehängt, um unsere Solidarität mit den Genoss*innen, die gegen die Repression des Staates, die Gewalt der Bullen und die Verdrängung durch Gentrifizierung und Kapitalismus in Athen, Thessaloniki und Berlin kämpfen, zu zeigen.

Unsere besetzten Häuser sind befreite Territorien. Orte an denen wir existieren, interagieren, organisieren und leben können, außerhalb von Normen und Stereotypen des autoritären, kapitalistischen, rassistischen, sexistischen und chauvinistischen Systems das uns erstickt.

Am 15.10. wurde der historische Wagenplatz der KØPI in Berlin Geräumt. Genoss*innen auf dem Gelände und tausenden solidarischen Menschen auf den Straßen kämpften bis zur letzten Minute um die Räumung zu verhindern. Am Abend des gleichen Tages versammelten sich erneut Tausende in den Straßen Kreuzbergs und führten eine dynamische Demo gegen die aggressive Gentrifizierung Berlins durch. Die KØPI und der dazugehörige Wagenplatz sind seit über 20 Jahren besetzt. Auch wenn wir hoffen, dass es noch viele weitere Jahre werden, verstehen wir die Räumung des Wagenplatzes als Angriff auf unsere Strukturen als ganze.

Gleichzeitig sprechen wir unsere Solidarität mit der Besetzung YFANET in Thessaloniki aus. Yfanet wird aktuell vom städtischen Kulturministerium mit Räumung und der damit einhergehenden Zerstörung des historisch signifikanten Gebäudes bedroht. Nach 17-jähriger Besetzung ist das Yfanet ein wichtiger Bezugspunkt für die anarchistische, antiautoritäre und queere Bewegung in Thessaloniki und ganz Griechenland.

Ein weiteres bedrohte Projekt ist die besetzte Nachbarschaft PROSFYGIKA. Prosfygika ist ein Gebäudekomplex von 6 Häuserblocks in der Alexandras Avenue, nahe des Stadtzentrums von Athen. Prosfygika befindet sich genau zwischen dem Obersten Gericht von Griechenland und der Hauptzentrale der Athener Bullen. Seit über 12 Jahren kämpft die Besetzer*innengemeinschaft Seite an Seite mit der anarchistischen Bewegung und ist aktuell akut räumungsbedroht. Die vorderen 2 Blocks sollen einem Parkplatz und einem Museum für Migration weichen.

Wir zeigen uns solidarisch mit allen räumungsbedrohten Besetzungen, überall. Wir weigern uns, unsere Territorien an Staat und Kapitalist*innen zu übergeben und wehren uns gegen jeden Schritt, der unsere Räume profitabel für Investor*innen und regierbar für den Staat machen soll. Als Zizania sehen wir uns als Teil der Besetzer*innenbewegung und werden unser Haus mit allen uns möglichen Mitteln verteidigen.

Squats sind die Rosen unserer Bewegung. Versucht ihr sie herauszureißen, werdet ihr bluten. Wir sind die dornigen Knospen unserer Kämpfe.

Wir stehen in voller Solidarität hinter KØPI, YFANET, PROSFYGIKA und unterstützen alle Aktionen, die stattgefunden haben und noch stattfinden werden.

Εικόνες:

Αρχεία:

Προσθέστε περισσότερες πληροφορίες

To μέγιστο μέγεθος των αρχείων είναι 16ΜΒ. Επιτρέπονται όλες οι γνωστές καταλήξεις αρχείων εικόνας,ήχου, βίντεο. ΠΡΟΣΟΧΗ! Για να υπάρχει η δυνατότα embed ενός video πρέπει να είναι της μορφής mp4 ή ogg.

Νέο! Επιλέξτε ποιά εικόνα θα απεικονίζεται στην αρχή του σχόλιου.

Creative Commons License

Όλα τα περιεχόμενα αυτού του δικτυακού τόπου είναι ελεύθερα προς αντιγραφή, διανομή, προβολή και μεταποίηση, αρκεί να συνεχίσουν να διατίθενται, αυτά και τα παράγωγα έργα που πιθανώς προκύψουν, εξίσου ελεύθερα, υπό τους όρους της άδειας χρήσης Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License