[Κάλεσμα σε διαδικτυακή συνέλευση] Οι αγώνες μας δεν έχουν σύνορα! (gr/en/fr)

Από τα σύνορα στα κέντρα κράτησης, τους δρόμους και τα εργοστάσια, από τα σπίτια εώς τους χώρους εργασίας τα προβλήματα και οι αγώνες των μεταναστών είναι διακρατικά. Χρειαζόμαστε ένα χώρο όπου όλοι οι μετανάστες θα μπορούν να γνωριστούν και να μοιραστούν εμπειρίες, να βρουν τι είναι κοινό με εμάς. Παρά τις διαφορετικές συνθήκες που αντιμετωπίζουμε σε κάθε χώρα, οι αποφάσεις της ΕΕ μας επηρεάζουν διασυνοριακά. Συνεπώς, οι απαντήσεις μας θα πρέπει να ξεπερνάνε τα σύνορα επίσης. Τα εργαλεία μας και τα όπλα μας, οι στρατηγικές μας για την καταπολέμηση του ρατσισμού πέρα από τα σύνορα πρέπει να μην έχει σύνορα! Ο συντονισμός πρέπει να είναι διεθνικός.

post image

Από τα σύνορα στα κέντρα κράτησης, τους δρόμους και τα εργοστάσια, από τα σπίτια εώς τους χώρους εργασίας τα προβλήματα και οι αγώνες των μεταναστών είναι διακρατικά. Χρειαζόμαστε ένα χώρο όπου όλοι οι μετανάστες θα μπορούν να γνωριστούν και να μοιραστούν εμπειρίες, να βρουν τι είναι κοινό με εμάς. Παρά τις διαφορετικές συνθήκες που αντιμετωπίζουμε σε κάθε χώρα, οι αποφάσεις της ΕΕ μας επηρεάζουν διασυνοριακά. Συνεπώς, οι απαντήσεις μας θα πρέπει να ξεπερνάνε τα σύνορα επίσης. Τα εργαλεία μας και τα όπλα μας, οι στρατηγικές μας για την καταπολέμηση του ρατσισμού πέρα από τα σύνορα πρέπει να μην έχει σύνορα! Ο συντονισμός πρέπει να είναι διεθνικός.

Τον Μάιο και τον Ιούνιο ξεκινήσαμε να κινητοποιούμαστε και στις 17 Οκτωβρίου οργανώσαμε μια διακρατική διαδήλωση μεταναστών. Δεν θα σταματήσουμε τώρα. Το επόμενο βήμα μπροστά έρχεται αυτό τον Νοέμβριο: ας συναντηθούμε σε μια δημόσια διαδικτυακή συνέλευση για να οργανώσουμε, να σταματήσουμε την ΕΕ και τα κράτη μέλη της να αποφασίσουν για τη ζωή εκατομμυρίων μεταναστών, να σπάσουμε την απομόνωση και να δείξουμε την διακρατική μας δύναμη!

Για να ανατρέψουμε την κατάσταση, απαιτούμε άνευ όρων άδεια διαμονής για όλους. Για να καταπολεμήσουμε τον ρατσισμό, την πατριαρχία και την εκμετάλλευση χρησιμοποιούμε την απεργία ως όπλο. Η απεργία είναι η απάντησή μας ενάντια στη βία, στον εκβιασμό εγγράφων, στα νέα Ευρωπαικά deals, στα στρατιωτικοποιημένα σύνορα και στο νέο σύμφωνο για τη μετανάστευση και το άσυλο.

Πρέπει να συνδέσουμε και να εμβαθύνουμε στην κοινή μας ανάλυση για να διευρύνουμε τον πολιτικό χώρο για κοινές στρατηγικές. Ως εκ τούτου, καλούμε όλους να συμμετάσχουν σε μια ανοιχτή διαδικτυακή διεθνική συνέλευση στις 22 Νοεμβρίου. Ας αποκτήσουμε δύναμη μέσω ενός διακρατικού συντονισμού!

Ερωτήσεις:

-Πως να οργανωθούμε και να αγωνιστούμε μαζί ενάντια στον θεσμικό ρατσισμό στην συνθήκη της πανδημίας;

-Πως μπορούμε να αναπτύξουμε κοινές στρατηγικές κατά του νέου ευρωπαικού συμφώνου για τη μετανάστευση και το άσυλο;

-Πως μπορούμε να συνδυάσουμε τους αγώνες των μεταναστών κατά της εργασιακής εκμετάλλευσης;

-Πως μπορούμε να φανταστούμε μια διακρατική απεργία μεταναστών;

Στόχοι:

-Η δημιουργία ενός διακρατικού πολιτικού χώρου που θα συνδέει και θα ενδυναμώνει τους αγώνες των μεταναστών

-Να μοιραστούμε ένα κοινό όραμα για να ενισχύσουμε την κοινή μας οργάνωση

-Το μέλλον: μια άνευ όρων ευρωπαική άδεια διαμονής για όλους.

Θα τα πούμε στις 22 Νοεμβρίου στις 5μμ CET (6μμ ώρα Ελλάδας). Εδώ θα βρείτε τον σύνδεσμο για να συμμετάσχετε στην ανοιχτή συνέλευση του Διακρατικού Συντονισμού Μεταναστών, η οποία θα πραγματοποιηθεί στα Αγγλικά και τα Γαλλικά: https://us02web.zoom.us/j/81635886157

 

* Η ΔΟ του Athens IMC ενημερώνει ότι η χρήση mainstream μέσων επικοινωνίας (όπως το zoom) δεν εξασφαλίζει ηλεκτρονική ανωνυμία.

 

From border to detention centre, from street to factory, from houses to workplaces: migrants' problems, migrants' struggles are transnational. And we need a space where all migrants can recognize each other, share experiences, find what is common to us. Notwithstanding the different conditions we experience in every country, EU decisions affect us all across borders. Therefore our response must be across borders too. Our tools and weapons, our strategies to fight against borderless racism must be borderless. Our coordination must be transnational.In May and June we started mobilizing, and on October 17th, we organized a transnational migrants' protest. We won't stop now. A step forward follows this November: let's meet in a public online assembly to organize, to stop the EU and its member states deciding upon the lives of millions of migrants, to break isolation and show our transnational power!To counteract this situation, we claim an unconditional residence permit for all. To fight racism, patriarchy and exploitation we use the strike as a weapon. The strike is our response against violence, against the blackmail of documents, against the new European deals, against militarized borders and against the new pact on migration and asylum.We need to connect and deepen our common analysis and enlarge the political space for common strategies.Therefore we invite everyone to join an open online transnational assembly on the 22nd of November. Let's empower ourselves through transnational coordination!

Questions:

How to organize and struggle together against institutional racism in the pandemic conditions?

How to develop common strategies against the new European pact on migration and asylum?

How to bring together migrant labor struggles against exploitation?

How to imagine a transnational migrants' strike?

Goals:

Building a transnational political space to connect and empower migrants' struggles

Share a common vision in order to enforce our common organization

The future: an unconditional European residence permit for all

See you on november 22nd at 5 pm. Here you find the link to participate to the Transnational Migrants Coordination Public Assembly, which will be in English and French: https://us02web.zoom.us/j/81635886157

 

* The operating team of Athens IMC warns that mainstream media (like zoom) do not guarantee anonimity.

 

Des frontières aux centres de rétention, de la rue aux usines, des maisons aux lieux de travail : les problèmes des migrants, les luttes des migrants sont transnationales. Nous avons besoin d'un espace où tous les migrants peuvent se reconnaître, partager leurs expériences, trouver ce qui nous est commun. En dépit des conditions différentes que nous connaissons dans chaque pays, les décisions de l'UE nous concernent tous au-delà des frontières. C'est pourquoi notre réponse doit être transnationale. Nos outils et nos armes, nos stratégies de lutte contre un racisme qui ne connaît pas des frontières doivent être également sans frontières. Notre coordination doit être transnationale.

En mai et juin, nous avons commencé à nous mobiliser et, le 17 octobre, nous avons organisé une manifestation transnationale de migrant.e.s. Nous n'arrêterons pas maintenant. Nous allons avancer encore dans ce mois de novembre : réunissons-nous dans une assemblée publique en ligne pour nous organiser, pour empêcher l'UE et ses États membres de régler la vie de millions de migrants, pour briser l'isolement et montrer notre pouvoir transnational !

Nous revendiquons un permis de séjour européen sans conditions pour tous et toutes. Pour lutter contre le racisme, le patriarcat et l'exploitation, nous utilisons l'arme de la grève. La grève est notre réponse à la violence, au chantage des papiers, aux nouveaux accords européens, aux frontières militarisées et au nouveau pacte sur l'immigration et l'asile.

Nous devons renforcer et connecter notre analyse commune et élargir l'espace politique pour construire des stratégies communes.

C'est pourquoi nous invitons tout le monde à participer à une assemblée transnationale ouverteen ligne le 22 novembre. Pour avoir plus de force nous avons besoin d'une coordination transnationale !

Questions :

Comment s'organiser et lutter ensemble contre le racisme institutionnel dans les conditions de pandémie ?

Comment développer des stratégies communes contre le nouveau pacte européen sur l'immigration et l'asile ?

Comment connecter les luttes des travailleurs et travailleuses migrant.e.s contre l'exploitation ?

Comment imaginer une grève transnationale des migrants ?

Les objectifs :

Construire un espace politique transnational pour connecter et renforcer les luttes des migrants

Partager une vision commune afin de renforcer notre organisation commune

L'avenir :

Un permis de séjour européen inconditionnel pour tous

Rendez-vous le 22 novembre, à 17h, connectez-vous à ce lien pour participer à l'assemblée publique de la Coordination Transnationale, qui sera en anglais et français: https://us02web.zoom.us/j/81635886157

 

* L' équipe opérationnelle  de Athens IMC alerte que l' usage de moyens de communication comme zoom ne preserve pas l' anonimat.

 

Εικόνες:

Προσθέστε περισσότερες πληροφορίες

To μέγιστο μέγεθος των αρχείων είναι 16ΜΒ. Επιτρέπονται όλες οι γνωστές καταλήξεις αρχείων εικόνας,ήχου, βίντεο. ΠΡΟΣΟΧΗ! Για να υπάρχει η δυνατότα embed ενός video πρέπει να είναι της μορφής mp4 ή ogg.

Νέο! Επιλέξτε ποιά εικόνα θα απεικονίζεται στην αρχή του σχόλιου.

Creative Commons License

Όλα τα περιεχόμενα αυτού του δικτυακού τόπου είναι ελεύθερα προς αντιγραφή, διανομή, προβολή και μεταποίηση, αρκεί να συνεχίσουν να διατίθενται, αυτά και τα παράγωγα έργα που πιθανώς προκύψουν, εξίσου ελεύθερα, υπό τους όρους της άδειας χρήσης Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License