Οι πιλότοι της Πολεμικής Αεροπορίας είναι ΑΝΑΛΩΣΙΜΟΙ-ΟΠΩΣ ΟΛΟΙ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Τετάρτη, 31 Μαΐου 2017

Οι πιλότοι της Πολεμικής Αεροπορίας είναι ΑΝΑΛΩΣΙΜΟΙ-ΟΠΩΣ ΟΛΟΙ

  Τα δημοσιογραφικά παπαγαλάκια του Υπουργείου Άμυνας ανέλαβαν να μας εξηγήσουν με ωμό και κυνικό τρόπο τι σημαίνει η επιθετική, εθνικιστική, πολεμοκάπηλη πολιτική του Υπουργείου Άμυνας και της κυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ: 
Η ρεαλιστική εκπαίδευση έχει και ρεαλιστικές απώλειες   Γράφουν λοιπόν σε ένα κείμενο που στέλνει πολλές απαντήσεις όχι μόνο στους πιλότους, αλλά και στο σύνολο του προσωπικού, φαντάρους και μόνιμους: ΒΟΥΛΩΣΤΕ ΤΟ-ΜΗΝ ΔΙΑΜΑΡΤΥΡΕΣΤΕ- ΘΑ ΠΕΘΑΝΕΤΕ ΣΤΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΑΝ ΧΡΕΙΑΣΤΕΙ ΓΙΑΤΙ ΕΤΣΙ ΑΠΑΙΤΟΥΝ ΤΑ ΣΥΜΦΕΡΟΝΤΑ ΜΑΣ! 
"Η Ελληνική Πολεμική Αεροπορία δεν έχει την πολυτέλεια να πετά "χαλαρά" σε αποστολές ρουτίνας ή σε air shows. Η πρώτη λέξη του τίτλου της τα λέει όλα: είναι μια Αεροπορία που εκπαιδεύεται σκληρά για Πόλεμο και αυτό κάνει δεκαετίες τώρα. Αντίθετα με άλλες Αεροπορίες, η δική μας "πολεμά" καθημερινά υπερασπιζόμενη τα κυριαρχικά δικαιώματα της χώρας και το μόνο που διαφοροποιεί τις αποστολές της από αυτές ενός κανονικού πολέμου είναι τα... εισαγωγικά.  Οι "αερομαχίες" με τους απέναντι χωρίς αυτά τα εισαγωγικά θα ήταν εντελώς διαφορετικές -και θα τελείωναν σε ελάχιστο χρόνο, χωρίς "κυνηγητά" και "κρυφτούλι" στο Αιγαίο. Οι Ιπτάμενοι της Π.Α είναι καθόλα έτοιμοι όμως για να γίνουν αληθινό "όπλο" πρέπει να εκπαιδευτούν όπως ακριβώς θα χρειασθεί να πολεμήσουν. Το Mirage 2000EGΜ που χάθηκε λίγο μετά το μεσημέρι νοτίως των Σποράδων ήταν μια απώλεια -χωρίς εισαγωγικά- σε αυτόν "πόλεμο". Απώλεια η οποία καταδεικνύει πόσο απαιτητική είναι η εκπαίδευση στους ελιγμούς εναέριας μάχης που φέρνει ανθρώπους και αεροπλάνα στα όριά τους. Σήμερα η ρεαλιστική εκπαίδευση της Πολεμικής Αεροπορίας είχε μια εξίσου ρεαλιστική απώλεια η οποία ευτυχώς περιορίσθηκε στο υλικό. Ούτως ή άλλως, οι απώλειες είναι αναπόσπαστα δεμένες με την διαρκή επαγρύπνηση, το πραγματικό τίμημα της ειρήνης".   Ο αρθρογράφος όμως ξεχνά μας πει: στην Ισπανία, το Γενάρη του 2015, οι δύο πιλότοι της Πολεμικής Αεροπορίας, όταν σκοτώθηκαν σε άσκηση του ΝΑΤΟ ενάντια στη Ρωσία, ποια κυριαρχικά δικαιώματα υπεράσπιζαν;  Μήπως όμως μπορεί ο αρθρογράφος να απαντήσει στα ζητήματα που θέτουμε στην ανακοίνωση μας;   Πτώση Mirage 2000: άλλο ένα ατύχημα, άλλη μια πτώση πανάκριβου αεροσκάφους στο βωμό της Πολεμοκαπηλείας! Σώος ο πιλότος του Mirage 2000! Πως έπεσε  Την ίδια χρονική που κλιμακώνεται σε Αιγαίο και Ανατολική Μεσόγειο ο ελληνοτουρκικός ανταγωνισμός με επίδικο ΑΟΖ, ενεργειακά κοιτάσματα και τον έλεγχο ενεργειακών και εμπορικών δρόμων στρατηγικής σημασίας. Σημειώνονταν άλλο ένα ατύχημα, έπεφτε άλλο ένα πολεμικό αεροσκάφος στο βωμό της συνεχούς πολεμικής ετοιμότητας και του Αξιόμαχου που απαιτεί ο Μεγαλοιδεατισμός και η πολεμοκαπηλεία της κυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ. Ευτυχώς σώος είναι ο πιλότος του Mirage 2000 που εγκατέλειψε το αεροσκάφος του νότια των Σποράδων.  Ο 28χρονος Υποσμηναγός συμμετείχε σε άσκηση εναέριας μάχης δυο εναντίον δύο. “Αντίπαλα” αεροσκάφη ήταν επίσης Mirage 2000. Ο ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΤΩΝ ΚΥΒΕΡΗΣΕΩΝ ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ και ΕΡΝΤΟΓΑΝ ΚΛΙΜΑΚΩΝΕΤΑΙ Η ΔΙΨΑ των οικονομικών και πολιτικών κερδών για τις άρχουσες τάξεις ΣΗΜΑΙΝΕΙ ΠΟΛΕΜΟ Από τη μια μεριά έχουμε τις διεκδικήσεις του Τουρκικού κράτους που ζητά το μισό Αιγαίο, απαίτηση που κάνει καθημερινά με της πτήσεις των μαχητικών του.  Από την άλλη μεριά υπάρχουν τα ελληνικά "εθνικά δίκαια" που μας λένε οι κα­ρα­βα­νά­δες του ΓΕΑ και οι προ­πα­γαν­δι­στές δη­μο­σιο­γρά­φοι που τόσο πολύ λυ­πού­νται για τις ζωές των πι­λό­των και τις θυ­σί­ες που κα­λεί­ται ο χρε­ω­κο­πη­μέ­νος λαός! Στο Αι­γαίο ζούμε τον ΠΑ­ΡΑ­ΛΟ­ΓΙ­ΣΜΟ να υπάρ­χουν θα­λάσ­σια χω­ρι­κά ύδατα στα 6 ν.μ. και πρό­θε­ση επέ­κτα­σης από την Ελ­λά­δα στα 12 ν.μ. που δεν το δέ­χε­ται κα­νείς διε­θνώς γιατί θα με­τέ­τρε­πε το Αι­γαίο σε ελ­λη­νι­κή λίμνη και θα εξα­φά­νι­ζε τα διε­θνή ύδατα!  Για αυτό η Ελ­λά­δα δια­τη­ρεί ενα­έ­ρια στα 10 ν.μ., ένα ακόμη πα­ρα­λο­γι­σμό! Δια­φο­ρε­τι­κά ενα­έ­ρια και θα­λάσ­σια σύ­νο­ρα. Κάτι που δεν το ανα­γνω­ρί­ζει κα­νείς ΔΙΕ­ΘΝΩΣ!    Είναι η πα­ρα­βί­α­ση του FIR πα­ρα­βί­α­ση εθνι­κής κυ­ριαρ­χί­ας;  Διε­θνο­λό­γοι απα­ντούν ότι ο έλεγ­χος από μια χώρα ενός κα­θο­ρι­σμέ­νου διε­θνούς ενα­έ­ριου χώρου δεν ισο­δυ­να­μεί σε καμιά πε­ρί­πτω­ση με άσκη­ση κυ­ριαρ­χί­ας, ούτε απο­τε­λεί πρό­κρι­μα για μελ­λο­ντι­κή επέ­κτα­ση του εύ­ρους του εθνι­κού ενα­έ­ριου χώρου.    Πρό­κει­ται απο­κλει­στι­κά για ζώνες αρ­μο­διό­τη­τας! Η αρ­μο­διό­τη­τα αυτή ανα­τέ­θη­κε το 1952 στην Ελ­λά­δα, για όλο το Αι­γαίο, κατά την Ευ­ρω­παι­κή Διά­σκε­ψη για την ενα­έ­ρια κυ­κλο­φο­ρία, χωρίς αμ­φι­σβή­τη­ση από την Τουρ­κία. Η Τουρ­κία άρ­χι­σε να αμ­φι­σβη­τεί το κα­θε­στώς αυτό τον Αύ­γου­στο του 1974, με έναυ­σμα την σύ­γκρου­ση για το Κυ­πρια­κό, προ­σπα­θώ­ντας να εδραιώ­σει μέση γραμ­μή στο Αι­γαίο με­τα­ξύ των δύο πε­ριο­χών πλη­ρο­φό­ρη­σης.      Σε ότι αφορά τα πο­λε­μι­κά αε­ρο­σκά­φη, η Αθήνα απαι­τεί τα τουρ­κι­κά πο­λε­μι­κά που πε­τούν στο διε­θνή ενα­έ­ριο χώρο του Αι­γαί­ου να της υπο­βάλ­λουν σχέ­δια πτή­σης και να τί­θε­ται υπό την επί­βλε­ψη της ελ­λη­νι­κής ενα­έ­ριας κυ­κλο­φο­ρί­ας.  Όμως τα πο­λε­μι­κά δεν έχουν τέ­τοια υπο­χρέ­ω­ση με βάση το διε­θνές δί­καιο.  Για αυτό τα τουρ­κι­κά αε­ρο­σκά­φη δεν υπο­βάλ­λουν.  Όμως τη μη υπο­βο­λή η Αθήνα την χα­ρα­κτη­ρί­ζει πα­ρα­βί­α­ση του ελ­λη­νι­κού FIR, όρος που δεν υφί­στα­νται με βάση το διε­θνές δί­καιο και τη διε­θνή πρα­κτι­κή.  Με άλλα λόγια, η Ελ­λά­δα κα­τα­σκευά­ζει δι­κούς της κα­νό­νες που δεν ισχύ­ουν διε­θνώς και στη συ­νέ­χεια εξα­νί­στα­ται που πα­ρα­βιά­ζο­νται.  Επι­πλέ­ον, προ­βαί­νει σε συ­νε­χείς ανα­χαι­τί­σεις και πα­ρε­νο­χλή­σεις των τουρ­κι­κών πο­λε­μι­κών με το πρό­σχη­μα ότι πα­ρα­βιά­ζουν το ελ­λη­νι­κό FIR με το να μην τους έχουν υπο­βάλ­λει σχέ­δια πτή­σης   Πρέπει να αντιδράσουμε, πρέπει να αγωνιστούμε  Αν το καθεστώς Ερντογάν πιστώνεται το μίσος των λαών της Τουρκίας αλλά και της περιοχής με την επιθετικότητα του σε κοινωνικό-οικονομικό-πολιτικό επίπεδο με αποκορύφωμα τον εμφύλιο πόλεμο στην Νοτιοανατολική Τουρκία, το Δημοψήφισμα βίας-τρομοκρατίας-νοθείας για την ενίσχυση των προεδρικών εξουσιών [έχοντας όμως την στήριξη-αναγνώριση ΗΠΑ-ΕΕ-Ρωσίας-ελληνικής κυβέρνησης] και τον πολεμικό τυχοδιωκτισμό στον οποίο καταλήγει ο Μεγαλοιδεατισμός που οριοθετείται ως Νεοοθωμανισμός.   Από την άλλη μεριά δεν θα ήταν υπερβολή να λέγαμε ότι η κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ αποτελεί το πιο κυνικό και φιλοπόλεμο καθεστώς, όπου η έξαρση του κοινωνικού πολέμου συνδυάζει απόλυτα την στρατιωτικοποίηση του λαού μας, τα Μεγαλεπήβολα σχέδια του ελληνικού κεφαλαίου που επεκτείνονται από τα Βαλκάνια μέχρι την Αφρική και τη Μέση Ανατολή, έχοντας ως αιματηρή-πολεμική-κατασταλτική προυπόθεση την ταύτιση με τους Αμερικανικούς και Νατοϊκούς σχεδιασμούς.   Επίκαιρο όσο ποτέ το κάλεσμα της ΑΝΤΙΠΟΛΕΜΙΚΗΣ ΔΙΕΘΝΙΣΤΙΚΗΣ ΚΙΝΗΣΗΣ για ανάληψη δράσεων του αντιπολεμικού κινήματος http://diktiospartakos.blogspot.gr/2017/04/blog-post_198.html ΑΝΤΙΠΟΛΕΜΙΚΗ ΔΙΕΘΝΙΣΤΙΚΗ ΚΙΝΗΣΗ

Προσθέστε περισσότερες πληροφορίες

To μέγιστο μέγεθος των αρχείων είναι 16ΜΒ. Επιτρέπονται όλες οι γνωστές καταλήξεις αρχείων εικόνας,ήχου, βίντεο. ΠΡΟΣΟΧΗ! Για να υπάρχει η δυνατότα embed ενός video πρέπει να είναι της μορφής mp4 ή ogg.

Νέο! Επιλέξτε ποιά εικόνα θα απεικονίζεται στην αρχή του σχόλιου.

Creative Commons License

Όλα τα περιεχόμενα αυτού του δικτυακού τόπου είναι ελεύθερα προς αντιγραφή, διανομή, προβολή και μεταποίηση, αρκεί να συνεχίσουν να διατίθενται, αυτά και τα παράγωγα έργα που πιθανώς προκύψουν, εξίσου ελεύθερα, υπό τους όρους της άδειας χρήσης Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License